Gestió pressupostària

En el següent enllaç trobareu tota la informació de la gestió econòmica de l'Ajuntament de Xerta:

https://www.seu-e.cat/ca/web/xerta/govern-obert-i-transparencia/gestio-economica

 

Pressupost

https://www.seu-e.cat/ca/web/xerta/govern-obert-i-transparencia/gestio-economica/pressupost/pressupost

 

Execució pressupostària trimestral

https://www.seu-e.cat/ca/web/xerta/govern-obert-i-transparencia/gestio-economica/pressupost/execucio-pressupostaria-trimestral

 

Liquidació del pressupost

https://www.seu-e.cat/ca/web/xerta/govern-obert-i-transparencia/gestio-economica/pressupost/liquidacio-del-pressupost

 

Compte general

http://expedients.sindicatura.cat/VerEnteLiferayCG.php?Codigo=430521000&l=ca_ES

 

Modificació de pressupostos

https://www.seu-e.cat/ca/web/xerta/govern-obert-i-transparencia/gestio-economica/pressupost/modificacio-de-pressupostos

 

Compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària

https://www.seu-e.cat/ca/web/xerta/govern-obert-i-transparencia/gestio-economica/pressupost/compliment-dels-objectius-d-estabilitat-pressupostaria

 

Endeutament

https://www.seu-e.cat/ca/web/xerta/govern-obert-i-transparencia/gestio-economica/gestio-economica/endeutament

 

Cost i característiques de les campanyes de publicitat institucional, anuncis, convenis i acords

https://www.seu-e.cat/ca/web/xerta/govern-obert-i-transparencia/gestio-economica/pressupost/cost-de-les-campanyes-institucionals

 

Retribucions del personal directiu, càrrecs de confiança i/o assessors dels grups polítics

En aquest Ajuntament no hi ha aquest tipus de càrrecs.

Menu

Menú principal

Llengües