Alcaldia

 

L'Alcalde és el President de la Corporació i ostenta les següents atribucions:

 

 • Dirigir el govern i l'administració municipal. 

 

 • Representar a l'ajuntament. 

 

 • Convocar i presidir les sessions del Ple, excepte els supòsits previstos en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local i en la legislació electoral general, de la Junta de Govern Local, i de qualssevol altres òrgans municipals quan així s'estableixi en disposició legal o reglamentària, i decidir els empats amb vot de qualitat. 

 

 • Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals. 

 

 • Dictar bàndols. 

 

 • El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el Pressupost aprovat, disposar despeses dins dels límits de la seva competència, concertar operacions de crèdit, a exclusió de les contemplades a la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, sempre que aquelles estiguin previstes al Pressupost i el seu import acumulat dins de cada exercici econòmic no superi el 10 per cent dels seus recursos ordinaris, excepte les de tresoreria que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives a cada moment no superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior, ordenar pagaments i rendir comptes; tot això de conformitat amb el que es disposa en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

 

 • Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el Pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques. 

 

 • Exercir la prefectura superior de tot el personal, i acordar el seu nomenament i sancions, inclosa la separació del servei dels funcionaris de la Corporació i l'acomiadament del personal laboral, donant compte al Ple, en aquests dos últims casos, en la primera sessió que celebri. Aquesta atribució s'entendrà sense perjudici del que es disposa en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local.

 

 • Exercir la prefectura de la Policia Municipal. 

 

 • Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització. 

 

 • L'exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de l'ajuntament en les matèries de la seva competència, fins i tot quan les hagués delegat en un altre òrgan, i, en cas d'urgència, en matèries de la competència del Ple, en aquest supòsit adonant al mateix en la primera sessió que celebri per a la seva ratificació. 

 

 • La iniciativa per proposar al Ple la declaració de lesivitat en matèries de la competència de l'Alcaldia. 

 

 • Adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o d'infortunis públics o greu risc dels mateixos, les mesures necessàries i adequades donant compte immediatament al Ple. 

 

 • Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals, excepte en els casos en què tal facultat estigui atribuïda a altres òrgans. 

 

 • L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos al pressupost.

 

 • L'atorgament de llicències, tret que les lleis sectorials ho atribueixen expressament al Ple o a la Junta de Govern Local.

 

 • Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de l'Ajuntament. 

 

 • Les altres que expressament li atribueixin les lleis i aquelles que la legislació de l'Estat o de les comunitats autònomes assignin al municipi i no atribueixin a altres òrgans municipals. 

 

 • Correspon així mateix a l'Alcalde, el nomenament dels Tinents d'Alcalde.

 

Podeu trobar més informació sobre les funcions que ostenta l'alcalde si cliqueu AQUI

CURRÍCULUM

AGENDA INSTITUCIONAL 2022

 

Subscriure a
Menu

Menú principal

Llengües