Ple

El Ple, integrat per tots els Regidors, és presidit per l'Alcalde. Correspon en tot cas, al Ple municipal les següents atribucions:

 • El control i la fiscalització dels òrgans de govern. 

 

 • Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats a que es refereix l'article 45 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, creació o supressió de municipis i de les entitats a que es refereix l'article 45 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local; creació d'òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d'aquest o d'aquelles entitats i l'adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut. 

 

 • L'aprovació inicial del planejament general i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació prevists en la legislació urbanística, així com els convenis que tinguin per objecte l'alteració de qualsevol d'aquests instruments.

 

 • L'aprovació del reglament orgànic i de les ordenances. 

 

 • La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l'aprovació i modificació dels pressupostos, i la disposició de despeses en matèria de la seva competència i l'aprovació dels comptes; tot això d'acord amb el que es disposa en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

 

 • L'aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.

 

 • L'acceptació de la delegació de competències feta per altres Administracions públiques. 

 

 • El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres Administracions públiques. 

 

 • L'aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual. 

 

 • L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària. 

 

 • La declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament. 

 

 • La alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic. 

 

 • La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada del qual, dins de cada exercici econòmic, excedeixi del 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost - excepte les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives a cada moment superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior-- tot això de conformitat amb el que es disposa en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

 

 • L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos als pressupostos. 

 

 • Aquelles altres que hagin de correspondre al Ple per exigir la seva aprovació una majoria especial.

 

 • Les altres que expressament li confereixin les lleis.

 

 • Correspon, igualment, al Ple la votació sobre la moció de censura a l'Alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada pel mateix, que seran públiques i es realitzaran mitjançant crida nominal en tot cas, i es regeixen pel que es disposa en la legislació electoral general. 

 

Podeu trobar més informació sobre les funcions que ostenta el Ple si cliqueu AQUI 

Subscriure a
Menu

Menú principal

Llengües