Òrgans de Govern

COMPOSICIÓ I PERIODICITAT DEL PLE

El Ple Municipal és el màxim òrgan municipal. Està compost pels 9 membres de l'equip de govern corresponent-li la presidència a l’alcalde. Té, entre d’altres competències, la d’aprovar el pressupost anual del municipi, les ordenances fiscals, els reglaments municipals i també té la facultat de control i la fiscalització dels òrgans de govern municipal.

 

La periodicitat de les sessions ordinàries del ple de la corporació és mensual i el mes d'agost inhàbil. Amb caràcter general, sempre que així sigui possible, les sessions ordinàries del ple es celebraran el primer divendres de cada mes a les 22.00 hores.

 

ACTES DEL PLE

 

 

CONVOCATÒRIES DEL PLE

 

 

DECRETS DE L'ALCALDIA

 

 

JUNTA DE GOVERN

A l'Ajuntament de Xerta no existeix, ja que La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat, potestatiu en els municipis de menys de 5000 habitants, del govern municipal.

 

COMISSIONS INFORMATIVES 

A l'Ajuntament de Xerta només existeix la Comissió Especial de Comptes

Correspon a la Comissió Especial de Comptes l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes anuals de la corporació. Aquests queden integrats pel compte general del pressupost, el compte d'administració del patrimoni, el compte de valors independents i auxiliars del pressupost i els comptes d'entitats o organismes municipals de gestió.  Per a l'exercici adequat de les seves funcions, la comissió pot requerir, per mitjà de l'alcalde o alcaldessa, la documentació complementària que consideri necessària i la presència dels membres i els funcionaris de la corporació especialment relacionats amb els comptes que s'analitzin. 

El nombre de membres és proporcional a la seva representativitat a l'ajuntament, en aquest cas:

- Sr. Roger Avinyó i Martí 

- Sr. Ruben Alegria i Maureso 

- Sr. Jaume Lafarga i Falcó

- Sra. Erica Brull i Pester

S'aplica el sistema de vot ponderat. Les competències de la Comissió Especial de Comptes s'ententenen sense perjudici de les quals corresponen al Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes, d'acord amb la seva legislació específica. 

Clicant AQUÍ podreu accedir a més informació sobre la mateixa.

 

 

 

 

Subscriure a
Menu

Menú principal

Llengües